เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ

เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๔

saraban@kukum.go.th
 (ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางขององค์กร)


**** **** **** **** **** **** **** ****

เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางนางสาวฑิตยาภรณ์  มะหลัด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ 084-6012628ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)