ประวัติความเป็นมา :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

  • ประวัติความเป็นมา
    ประวัติความเป็นมา
    เผยแพร่วันที่ : 2 ต.ค. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 993

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลสภาพทั่วไป/ข้อมูลหมู่บ้าน

ข้อมูลหมู่บ้าน
เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านคู นายอดิสอน ประสพมงคล ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านคูคำ นายกิตติศักด์ โคตรศรีวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านบ่อใหญ่ นายวัชรนนท์ สะตะ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวคำมูล นายธนพล เสนบี้ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหม้อ นายทองดี สมภาร ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านหม้อคำ นายสง่า ศิลปการ กำนัน
หมู่ที่ 7 บ้านคูคลอง นายบรรเทา ศรีหารัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านบ่อใหญ่ นายอำพร ทองดี ผู้ใหญ่บ้าน

ประชากร(ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ อำเภอซำสูง)
จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอซำสูง ณ เดือน เมษายน พ.ศ.2557 พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 4,681 คน จำแนกเป็น 2,317 คน 2,364 คน
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 116 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น 1,174 ครัวเรือน

การศึกษา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำมีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์(โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาถึง ม.3) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านคู หมู่ที่ 1
2. โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (ระดับประถมศึกษา) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 8
3. โรงเรียนหนองบัวคำมูล (ระดับประถมศึกษา) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4
4. โรงเรียนบ้านหม้อ (ระดับประถมศึกษา) ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6

และมีศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 2 แห่ง ดังนี้1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคู ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ มีเด็กนักเรียน จำนวน 50 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่โรงเรียนบ้านหม้อ หมู่ที่ 6 มีเด็กนักเรียน จำนวน 28 คน

สาธารณสุข
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคูคำ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านคูคลอง หมู่ที่ 7 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร จำนวน 5 คน และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 ศูนย์ พร้อมทั้งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 101 คน โดยแยกในแต่ละหมู่บ้าน ได้ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านคูมีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 คน
หมู่ที่ 2 บ้านคูคำมีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 คน
หมู่ที่ 3 บ้านบ่อใหญ่มีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 คน
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวคำมูลมีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 คน
หมู่ที่ 5 บ้านหม้อมีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 คน
หมู่ที่ 6 บ้านหม้อคำมีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 คน
หมู่ที่ 7 บ้านคูคลองมีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 คน
หมู่ที่ 8 บ้านบ่อใหญ่มีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 13 คน

ศาสนา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ มีศาสนสถาน จำนวน 4 แห่ง โดยแยกเป็น วัด จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
• วัดพุธชาฎา ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านคู หมู่ที่ 1
• วัดบัวบาล ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4
• วัดกุมภศรีวิลัย ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหม้อ หมู่ที่ 6
• วัดวิสุทธาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 8
และมีศูนย์ปฏิบัติธรรม จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
• สำนักสงค์วัดป่าสังฆธรรม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านคูคลอง หมู่ที่ 7
• ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าพรมแพง ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหม้อ หมู่ที่ 5


วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ มีขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
• ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
• ประเพณีบุญดอดผ้า
• ประเพณีบุญพระเวส
• ประเพณีวันสงกรานต์
• ประเพณีบุญบั้งไฟ
• ประเพณีบุญเข้าพรรษา
• ประเพณีบุญข้าวประดับดิน
• ประเพณีบุญข้าวสาก
• ประเพณีการทอดเทียน
• ประเพณีบุญกฐิน
• ประเพณีการทอดผ้าป่า
• ประเพณีบุญแจกข้าวข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. ระเบียบข้อบังคับ แผนที่สำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)