วิสัยทัศน์และพันธกิจ :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    วิสัยทัศน์และพันธกิจ
    เผยแพร่วันที่ : 2 ต.ค. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 673

วิสัยทัศน์ (Vision)  

      “ชุมชนน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมดี   คนมีคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน”พันธกิจ (mission)  

        2.1) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
        2.2) ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงานของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน
        2.3) รณรงค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน
        2.4) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนให้แก่ประชาชนทุกระดับ
        2.5) รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน
        2.6) จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคที่ดีพอต่อความต้องการของประชาชน
        2.7) ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
        2.8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. ระเบียบข้อบังคับ แผนที่สำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)