กฎหมายที่เกี่ยวข้อง :: องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    เผยแพร่วันที่ : 2 พ.ค. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 408

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ชื่อไฟล์ : 1682321576_1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_2.ระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.1.พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.2.พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.3.พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.5.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีแ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ก.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_4.กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_5.2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_5.3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_5.4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการพ.ศ. 2553.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_5.5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_5.7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_5.ประกาศกระทรวงมหาดไทย การจัดการขยะมูลฝอย .pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_06-66.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_06-66-4.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_8.พรบ.รักษาความสะอาด.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1682321576_กฎกระทรวง การติดป้ายโฆษณา พ.ศ. 2535.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688016542_พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688016800_พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537.pdf file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 1688016812_พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562.PDF file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 1682321576_1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_2.ระเบียบกระทรวงการคลังการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.1.พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.2.พรบ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.3.พรบ.ภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.5.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.6.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยแผนที่ภาษีแ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน ก.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_3.กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_4.กฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_5.2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_5.3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_5.4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการพ.ศ. 2553.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_5.5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_5.7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_5.ประกาศกระทรวงมหาดไทย การจัดการขยะมูลฝอย .pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_06-66.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_06-66-4.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_8.พรบ.รักษาความสะอาด.pdf

ชื่อไฟล์ : 1682321576_กฎกระทรวง การติดป้ายโฆษณา พ.ศ. 2535.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688016542_พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688016800_พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537.pdf

ชื่อไฟล์ : 1688016812_พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562.PDFข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูล ITA ข้อมูล OIT สายตรง/ผู้บริหาร ร้องทุกข์ / ร้องเรียน Video กิจกรรม ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA2563 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ส่วนงาน อำนาจหน้าที่ของ อบต. ระเบียบข้อบังคับ แผนที่สำนักงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน ข่าวสำนักปลัด Video กิจกรรม ข่าวกองช่าง ข่าวกองคลัง ข่าวกองการศึกษาฯ
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์ (E-Service)